Què és la teràpia Gestalt? Què és el Coaching?

Com es poden combinar ambdues tècniques per resultar més eficaces?

La Teràpia Gestalt és una guia d’autoconeixement, disposa d’eines per aprendre a identificar les meves emocions i necessitats, ajuda a aclarir els pensaments i les accions o conductes; em permet, seguint una sèrie de clau, saber més de mi, entendre’m millor i descobrir si el que penso i faig és coherent i respon al que sento i necessito o, pel contrari, actuo de forma automàtica i insatisfactòria, dirigit per pensaments i creences alienes a mi, desconnectat de les meves emocions i necessitats.

Podem anomenar a això ampliar la consciència, i la Teràpia Gestalt proposa ampliar la consciència corporal, és a dir, aprendre a percebre el meu cos i les seves percepcions, prendre consciència de les meves emocions, aprendre a saber què sento i identificar-ho, adonar-me dels meus pensaments limitants i automàtics que interfereixen les meves necessitats i emocions més autèntiques i sinceres.

Per la teràpia Gestalt el patiment s’origina en la insatisfacció de necessitats autèntiques i genuïnes de l’ésser humà. La Teràpia Gestalt parteix de la base que la satisfacció d’aquestes necessitats és inevitable, que l’ésser humà està creat pel paler del gaudi i la satisfacció de les seves necessitats en el seu entorn i a més a més té les capacitats i recursos per fer-ho de manera natural. Això és comú a la teràpia Gestalt i psicoteràpies humanistes.

Per la Teràpia Gestalt ens passa que, sense adonar-nos, interferim en la satisfacció de les nostres necessitats, creant una sèrie de mecanismes d’adaptació a les persones i situacions del nostre entorn que acaben convertint-se em automàtics i inconscients.

Per la Teràpia Gestalt podem establir una sèrie de passos:

  • Ampliar la consciència corporal.
  • Posar consciència i adonar-nos de les nostres emocions.
  • Identificar i distingir els nostres mecanismes automàtics de pensar, sentir i actuar, i que no responen a les nostres necessitats autèntiques i genuïnes sinó creades o artificials.
  • Identificar i sentir què necessitem i volem.

La famosa piràmide de les necessitats Maslow pot ser una bona referència de necessitats de l’ésser humà.

Donat que tenim les capacitats per identificar i saber què necessitem i volem, en part es tracta de desaprendre la manera de fer que actualment i de forma automàtica ens facilita la satisfacció i ens causa patiment o ansietat, baixa autoestima, desànim, depressió, inseguretat, pors, conflictes emocionals i de relació.

El Coaching és una guia i una caixa d’eines per identificar, concretar i portar l’acció a la realització d’objectius i desitjos, disposa d’eines pràctiques i recursos vàlids i útils en aquest sentit. Conjuntament amb la PNL permet utilitzar les capacitats de la ment en el propi profit i en el d’augmentar la satisfacció de viure, basant-se en la materialització dels nostres desitjos, tot i que cal precisar que, lamentablement, moltes vegades aquests desitjos són fantasies allunyades de les necessitats reals i emocions, raó per la qual poden fracassar molts processos de Coaching, sobretot en l’àmbit vital i no laboral.

Solament per l’extensió dedicada en aquest escrit a cada una de les tècniques, un es pot adonar que la Teràpia Gestalt és molt més profunda, rica i transformadora que el Coaching tot i enriquit per la PNL.

No obstant, la Teràpia Gestalt no està exempta d’inconvenients, sota el meu punt de vista, la meva experiència i el meu treball terapèutic, la teràpia Gestalt pot obrir en excés la consciència i dispersar l’atenció (cosa que no va ser en absolut la intenció del seu creador Fritz Perls) i, en aquest sentit pot estar faltada d’uns límits clars i una direcció d’actuació, creant en la persona la sensació de pèrdua o dispersió.

Els inconvenients que jo conec del Coaching, en especial del Coaching amb PNL, ja els he mencionat en part, i poso especial atenció en un d’ells: basar-se en necessitats creades a partir de desitjos fantasiosos i no en necessitats reals per la consecució dels seus objectius, el que esdevé insuficient i restringit, artificial de les necessitats de la persona. En definitiva en el Coaching no prenem consciència ni ens adonem del què necessitem i sentim, de manera que els objectius aconseguits no aporten la satisfacció plena i duradora de la persona i poden resultar contraproduents a la llarga.

Em sembla obvi que ambdues tècniques combinades poden enriquir considerablement el treball amb persones i la solució de problemes que els hi generen patiment.

La Teràpia Gestalt aporta al Coaching la consciència que a aquest li falta i un punt de partida basat en la realitat del que li passa a la persona en el present i en tots els seus plans, corporal, emocional i mental, així com en les seves accions on conductes, facilita a la persona un autoconeixement que, parafrasejant a Claudio Naranjo, per sí mateix ja és transformador: la capacitat d’adonar-se del què necessita, sent i vol de manera autèntica i real.

El Coaching complementa aquest coneixement, aportant a la Teràpia Gestalt les seves tècniques i recursos dirigits a la focalització i la concreció en un o varis aspectes de la vida de la persona. De la mateixa manera el Coaching específica i delimita els objectius a aconseguir, facilitant la satisfacció de les citades necessitats, a més a més fa èmfasis en l’acció i la planificació per la consecució dels citats objectius, aportant a la Teràpia Gestalt la direcció, concreció i acció que facilita un procés de canvi personal o resolució de problemes pràctic, realista i assumible.

Comenta

Your email address will not be published.