1. IDENTIFICACIÓ WEBSITE

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest WEBSITE:

Persona Titular: Arturo Canals Sánchez
Nom comercial: GESTALT VIDA
Telèfon: 667525239
e-Mail: [email protected]
Nom de domini: www.gestaltvida.com

Condicions d’ús del WEBSITE

2. ATRIBUCIÓ CONDICIÓ D’USUARI

La utilització de www.gestaltvida.com (d’ara en endavant, el “WEBSITE”) atribueix la condició d’usuari implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Arturo Canals Sánchez (en endavant, “GESTALT VIDA”) en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al WEBSITE. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el WEBSITE, ja que aquest pot patir modificacions. GESTALT VIDA es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del WEBSITE, és obligació de l’usuari revisar periòdicament les presents condicions.

3. OBJECTE

Les presents condicions d’ús pretenen regular l’accés dels usuaris i la navegació posterior pel WEBSITE www.gestaltvida.com . Així mateix, tenen l’objectiu d’oferir la informació necessària en relació a la forma de contractar els serveis que oferim per mitjà del WEBSITE.

4. PREUS I FORMA DE PAGAMENT

Els preus que apareixen en el WEBSITE a la pàgina de “Sessions” inclouen l’IVA.

La forma de pagar les sessions NO es pot formalitzar per mitjà del WEBSITE i només s’admetrà el pagament personalment i en efectiu el dia en què s’ofereix cada una de les sessions.

5. OBLIGACIONS DELS USUARIS

Accés i utilització del WEBSITE:

La visita i la consulta d’informació en el WEBSITE tenen caràcter gratuït per a tots els usuaris.

L’usuari es compromet a utilitzar el WEBSITE i qualsevol dels serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal en el seu cas i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il•lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, lesius de la seva imatge personal i/o professional, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de GESTALT VIDA, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(A) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;
(B) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
(C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(D) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o l’ordre públic;
(I) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
(F) es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel•lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per portar a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
(G) violi els secrets empresarials de tercers;
(H) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(I) de qualsevol manera menyscabi el crèdit de GESTALT VIDA o de tercers;
(J) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
(K) constitueixi, si s’escau, publicitat il•lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;
(L) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (maquinari i programari) de GESTALT VIDA o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
(M) provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;

Obligació de fer un ús correcte dels Continguts:

L’usuari es compromet a utilitzar correctament els continguts posats a disposició dels Usuaris al WEBSITE entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal (condicions d’ús) i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

(A) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
(B) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de GESTALT VIDA, o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

GESTALT VIDA podrà bloquejar i cancel•lar immediatament el compte de l’usuari que cometi alguna de les conductes anteriorment descrites i comunicar les seves dades a les autoritats públiques perquè actuïn en conseqüència.

Ús dels Serveis oferts al WEBSITE de conformitat amb la Política Anti-Spamming de GESTALT VIDA, l’usuari s’abstindrà de:

(I) recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol•licitud o consentiment;
(Ii) remetre qualssevol altres missatges no sol•licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;
(Iii) enviar cadenes de missatges electrònics no sol•licitats ni prèviament consentits;
(Iv) utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través dels Serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats (i) a (iii) anteriors; (V) posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanades a partir de llistes de distribució.

Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho a GESTALT VIDA remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]

6. PROPIETAT INTEL•LECTUAL

GESTALT VIDA és titular dels drets de propietat intel•lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintiu, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades amb el WEBSITE i la tecnologia associada a aquest, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d’aquest WEBSITE, incloent dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat intel•lectual i industrial.

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre de cap manera sense el permís previ, escrit i explícit de GESTALT VIDA.

GESTALT VIDA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

(A) L’incompliment per part dels usuaris de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
(B) La infracció per part dels usuaris dels drets de propietat intel•lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
(C) La realització per part dels usuaris d’actes de competència deslleial i publicitat il•lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

GESTALT VIDA és una marca registrada els drets d’explotació en exclusiva pertanyen a Arturo Canals Sánchez.

Tots els serveis de l’ús del programari estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de caràcter intel•lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel•lectual en el contingut que s’accedeix per mitjà de l’ús del WEBSITE o és propietat de GESTALT VIDA o del respectiu propietari i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel•lectual.

7. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat:

GESTALT VIDA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis, WEBSITE. Quan això sigui raonablement possible, GESTALT VIDA advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. GESTALT VIDA tampoc garanteix la utilitat dels serveis, WEBSITE per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal•libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, no garanteix que els usuaris puguin efectivament utilitzar els mateixos, accedir a les diferents pàgines web que formen el WEBSITE oa aquelles des de les quals es presten els serveis.

El WEBSITE estan creats i explotats tal com han estat dissenyat per GESTALT VIDA; en conseqüència GESTALT VIDA no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis, WEBSITE al no compliment amb les expectatives o necessitats concretes dels usuaris i en particular, encara que no de manera exclusiva, als errors en l’accés a les diferents pàgines web del WEBSITE oa aquelles des de les que es presten els serveis, quan es deguin a motius aliens a la voluntat de GESTALT VIDA.

Privacitat i seguretat en la utilització del WEBSITE:

GESTALT VIDA ha implementat totes les mesures de seguretat de caràcter tècnic per a garantir la seguretat i la privacitat de la informació; sense perjudici de l’anterior, GESTALT VIDA no és responsable de la forma d’utilització del WEBSITE per l’USUARI i, en particular, no assumeix cap responsabilitat sobre el coneixement que puguin obtenir tercers sobre les condicions, classe, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del WEBSITE.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts:

GESTALT VIDA no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

8. PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ

Per a qualsevol tipus de reclamació pot un usuari dirigir-se a:

[email protected]

En particular, en el cas en el qual un Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del WEBSITE i, en particular, de la violació de drets de propietat intel•lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l’incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d’altres drets , haurà d’enviar un e-mail a [email protected] informant GESTALT VIDA i en el qual es continguin els següents extrems:

(A) Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
(B) Especificació de la suposada activitat il•lícita duta a terme en el WEBSITE i / o l’APP i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en les pàgines web;
(C) Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il•lícit d’aquesta activitat;
(D) En el supòsit de violació de drets, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.
(E) Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant de que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

8.2. GESTALT VIDA procedirà immediatament a adoptar les mesures per esmenar o l’eliminació, si s’escau de les dades esmentades.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE

Els termes i l’ús del WEBSITE de GESTALT VIDA o qualsevol servei que ofereixi GESTALT VIDA, seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció els Tribunals de la ciutat de Barcelona.